За информационната система

Информационната система е разработена в рамките на проект 07/0254/CO-BUL "Подобряване на реагирането при поява на птичи грип в България" на Американската агенция за международно развитие (USAID), с помощта на Световната здравна организация (СЗО), регионален офис за Европа и Министерство на здравеопазването (МЗ).

Информационната система представлява Интернет базиран инструмент за провеждане на сентинелен надзор на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) в България. Тя е предназначена за събиране и анализ на данните за заболяемостта в областните градове на страната и за разпространяване на обобщената информация до всички нива и институции, отговорни за предприемането на профилактични и противоепидемични мерки при възникване на грипни епидемии. Като използва седмичната информация за заболяемостта от грип и ОРЗ за предходните години, системата определя на основата на персентилите нивата на интензивност на епидемичния процес.

Информационната система е Интернет приложение на основа база данни, което изисква за достъп в нея стандартна Интернет програма, като Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari.

Функциите на информационната система са:

  • Събиране на данни. Съществуват няколко нива на въвеждане на данни, които използват различни входни форми в зависимост от ролята и функциите на потребителя в системата за надзор на грип и ОРЗ;
  • Проверка на данни. Осъществява се в съответствие с процедурите, установени от Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ);
  • Анализ на данни. Автоматично се генерира съвкупност от обобщени дневни, седмични, месечни, годишни и др. периодични таблични справки и съответните графики, които показват динамиката на заболяемостта от грип и ОРЗ по възрастови групи общо за страната и по области;
  • Управление на потребители и правата им за достъп. Определят се в съответствие с отговорностите им в системата за надзор на грип и ОРЗ.

Основни потребители на информационната система са:

  • НЦЗПБ, отделът "Епидемиология", отговорен за надзора на грип и ОРЗ, вкл. на птичия грип;
  • Регионални здравни инспекции, отделите "Противоепидемичен контрол", отговорни за събирането, анализа и разпространението на данните за заболяемостта от грип и ОРЗ на областно ниво;
  • МЗ, дирекция "Държавен здравен контрол", отговорен за взимането на решения и предприемането на противоепидемични мерки при възникване на грипни епидемии в България и СЗО, отделът, наблюдаващ развитието на грипните епидемии в Европейския регион;
  • Обществеността, на която се предоставя епидемиологичен бюлетин за текущата седмица и обща динамична графика на заболяемостта от грип и ОРЗ.